Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: connection to server at "77.65.25.231", port 5432 failed: No route to host Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 151

Notice: Undefined index: s_username in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 277
[OGW.Info] Ogólnopolska Giełda Wierzytelności

Regulamin
Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności
www.ogw.info.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności, zwany dalej Regulaminem OGW określa warunki funkcjonowania portalu Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl i ustala zasady korzystania z niego przez przedsiębiorców zwanych dalej Użytkownikami, którzy, po zapoznaniu się z poniższymi postanowieniami i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu uprawnieni są do korzystania z możliwości:
  1. przeglądania ofert sprzedaży wierzytelności,
  2. dokonywania zakupu wierzytelności wystawionych na sprzedaż,
  3. składania publicznych ofert sprzedaży przysługujących im wierzytelności.
 2. Niniejszy Regulamin OGW został opracowany przez firmę Lexius sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Skarszewska 2 zwaną dalej Operatorem i stanowi podstawę do funkcjonowania prowadzonej przez niego, za pośrednictwem adresu internetowego www.mojawindykacja.pl Platformy Windykacyjnej oraz www.ogw.info.pl Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności.
 3. Na stronach internetowych Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez inne firmy, w szczególności do takich, które zawierają interesujące informacje z punktu widzenia Użytkowników Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl zamieszczone wyłącznie dla wygody tychże Użytkowników. Użycie takiego odnośnika równoznaczne jest z opuszczeniem stron Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. Operator nie kontroluje zawartości tych stron, ani nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, zaś każdy korzystający z tych odnośników czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do stron Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług lub dokonywania napraw w przypadku problemów z funkcjonowaniem OGW lub Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu strony www.ogw.info.pl, jej awarie i uszkodzenia nie powstałe z winy Operatora, nie mniej jednak zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takowe sytuacje nie miały miejsca.

§ 2. Użytkownicy

 1. Użytkownikami Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl obok Użytkowników Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej lub inne podmioty posiadające dłużników nie będące osobami fizycznymi (z wyjątkiem rolników prowadzących gospodarstwo rolne).
 2. Dane publikowane w ofertach sprzedaży i kupna wierzytelności nie mogą zawierać informacji o osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie będących dłużnikami.
 3. Użytkownikiem Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl może być osoba która:
  1. zaakceptuje niniejszy Regulamin,
  2. posiada aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. zarejestruje się jako Użytkownik Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl i zaloguje się do systemu (w przypadku nie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl),
  4. jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
  1. wiarygodność przekazywanych danych dotyczących własnej firmy,
  2. wiarygodność przekazywanych do opublikowania danych dotyczących wierzytelności przysługujących mu od dłużników,
  3. wiarygodność danych dotyczących dłużników.
 5. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.info.pl jakichkolwiek danych o osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie będących jego dłużnikami, a gdyby taka ewentualność zaistniała ponosi on za to pełną odpowiedzialność.
 6. Dane dotyczące Użytkownika wykorzystywane są wyłącznie do jego identyfikacji oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań dochodzenia roszczeń finansowych, są one odpowiednio zabezpieczone i nie będą udostępniane innym osobom bez jego zgody.

§ 3. Przeglądanie ofert

 1. Przeglądanie ofert dostępne jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu OGW oraz zalogowaniu się do systemu i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat.

§ 4. Sprzedaż wierzytelności

 1. Wystawić na sprzedaż wierzytelność poprzez Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl może każdy Użytkownik Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz każdy przedsiębiorca, który:
  1. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu OGW,
  2. zaloguje się do systemu,
  3. wypełni odpowiedni formularz i prześle go drogą elektroniczną do Operatora Ogólnopolskiej Giełdy,
  4. prześle drogą elektroniczną lub pocztową kopie dokumentów dotyczących wierzytelności wystawianej na sprzedaż (nie dotyczy użytkowników, którzy korzystają z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl).
 2. Zlecenie sprzedaży wierzytelności zostanie uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora formularz zgłoszeniowego lub w przypadku Użytkownika Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl prześle on taką dyspozycję poprzez swój panel sterujący z WDM i zostanie to zaakceptowane przez Operatora.
 3. Operatorowi od zarejestrowanych Użytkowników Platformy Windykacyjnej www,mojawindykacja.pl przysługuje prowizja w wysokości uwidocznionej w Cenniku Usług znajdującym się w odpowiedniej zakładce Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl w przypadku:
  1. sprzedaży wierzytelności,
  2. odzyskania wierzytelności przez Operatora,
  3. uregulowania zobowiązania przez dłużnika poprzez zapłatę, kompensatę, zwrot towaru lub inny rodzaj rozliczenia się z wierzycielem,
  4. wycofania oferty sprzedaży przez Zleceniodawcę.
 4. W przypadku sprzedaży części wierzytelności lub częściowego jej uregulowania przez dłużnika albo ograniczenia jej wielkości przez Zleceniodawcę prowizja naliczona zostanie tylko od tej części wierzytelności.

§ 5. Szybkie sprawdzanie kontrahenta

 1. Sprawdzić wiarygodność wybranego kontrahenta może każdy Użytkownik Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl lub każdy Użytkownik portalu Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl, który w odpowiednie pole wpisze NIP sprawdzanego kontrahenta. Szybkie sprawdzanie kontrahenta nie wymaga rejestrowania się na portalu OGW

§ 6. Wyszukiwanie zaawansowane

 1. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia sprawdzenie czy dany kontrahent nie figuruje na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.info.pl w charakterze dłużnika. Z wyszukiwania zaawansowanego może korzystać tylko zarejestrowany Użytkownik Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl lub Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. Przeszukiwania można dokonać po:
  1. numerze NIP,
  2. nazwie firmy, lub jej fragmencie,
  3. nazwie miejscowości, bądź jej fragmencie,

§ 7. Zakup wierzytelności

 1. Zakupu wierzytelności może dokonać każdy Użytkownik Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz każdy inny Użytkownik, który:
  1. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
  2. zaloguje się do systemu,
  3. wypełni odpowiedni formularz i prześle go drogą elektroniczną do Operatora Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl,
  4. po otrzymaniu formularza, Operator kontaktuje się ze składającym ofertę zakupu wierzytelności oraz ze zleceniodawcą sprzedaży wierzytelności w celu ustalenia warunków transakcji.

§ 8. Monitoring kontrahentów

 1. Każdy Użytkownik Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz zarejestrowani Użytkownicy Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl po zaakceptowaniu Regulaminu OGW, zalogowaniu się i wypełnieniu odpowiednich formularzy mogą zlecić Operatorowi Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl prowadzenie monitoringu kontrahentów polegającego na sprawdzaniu czy nie pojawiają się oni na stronach Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.info.pl w charakterze dłużników.

§ 9. Zgłaszanie sprzeciwów

 1. Przedsiębiorca, którego wierzytelność ma zostać wystawiona na sprzedaż zostaje uprzedzony pisemnie o tym fakcie przez Operatora Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl lub Użytkownika oraz powiadomiony o możliwości i sposobie wniesienia sprzeciwu.
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika do Operatora, ten ostatni kontaktuje się z Użytkownikiem informując go o wniesieniu sprzeciwu, zaś Użytkownik ma obowiązek w ciągu 3 dni (na odpowiednim formularzu) potwierdzić przekazane przez siebie dane lub zmodyfikować je zgodnie z aktualnym ich stanem.
 3. Wniesienie sprzeciwu przez dłużnika powoduje tymczasowe (do czasu ustosunkowania się Użytkownika do sprzeciwu) zawieszenie publikacji wierzytelności na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.info.pl.

§ 10. Otrzymanie certyfikatu wiarygodności

 1. Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl ma prawo do udzielenia Certyfikatu Wiarygodności czyli dokumentu, który potwierdza, że w chwili jego wystawienia przez Operatora Użytkownik nie figurował jako dłużnik na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.info.pl.
 2. Certyfikat Wiarygodności mogą otrzymać Użytkownicy Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz zarejestrowani Użytkownicy www.ogw.info.pl.
 3. Certyfikat można otrzymać w formie:
  1. pliku elektronicznego przesłanego na adres e-mail Użytkownika,
  2. papierowej przesłanej drogą pocztowa do Użytkownika,
  3. pliku elektronicznego przesłanego na adres e-mail do kontrahenta, urzędu, banku lub innego adresata wskazanego przez Użytkownika,
  4. papierowej przesłanej drogą pocztowa do kontrahenta, urzędu, banku lub innego adresata wskazanego przez Użytkownika.

§ 11. Naruszenie warunków regulaminu

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu OGW Operator ma prawo:
  1. do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl,
  2. do usunięcia z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl ofert złożonych przez Użytkownika,
  3. do wstrzymania wszelkich działań windykacyjnych zleconych przez Użytkownika.

§ 12. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane ze stron internetowych Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl ani za skutki wykorzystania tych informacji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony internetowej www.ogw.info.pl, brak dostępu czy wadliwe działanie nie zawinione przez Operatora.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Operatora drogą elektroniczną, telefoniczną, czy też za pomocą faksu lub listu o wszelkich zmianach swoich danych rejestrowych i teleadresowych, jak też o wszystkich dokonywanych przez dłużnika wpłatach wpływających na wysokość kwoty wierzytelności wystawionej na sprzedaż czy zleconych do windykacji polubownej, sądowej lub egzekucyjnej.
 2. Operator ma prawo do żądania od Użytkownika pisemnego potwierdzenia prawdziwości i aktualności danych dotyczących wystawionej na sprzedaż wierzytelności pod rygorem usunięcia tej oferty z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl, uznania jej za odzyskaną lub wycofaną przez Użytkownika.
 3. 3.Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem jest sąd właściwy miejscowo dla Operatora Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl tj. Lexius sp. z o.o. z siedzibą : 62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 2.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 umowa nr UDA-POIG.08.01.00-30-114/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

LEXIUS Sp. z o.o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO


Notice: Undefined variable: err in /var/www/ogw.host.new/index.php on line 542